Ўзбекистон Республикаси
Бош прокуратураси Академияси

Изланувчилар

  Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси
таянч докторантура (PhD) докторантлари

 

Докторантлар

Диссертация мавзуси

Илмий раҳбари

Давронов
Атобек
Равшанович

Ахборот хавфсизлиги соҳасида жиноятларни тергов қилиш устидан прокурор назорати

Ю.ф.д., доцент
Истам
Рустамович Астанов

Джураева
Анора

Заппаровна

Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига оид қонунлар ижроси устидан прокурор назорати

Ю.ф.д., доцент
Шохруд Фармонович Файзиев

Исмоилов
Бобурмирзо 
Илхом ўғли

Совершенствование прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции

Ю.ф.д., проф.
Бахтиёр
Халилович
Пўлатов

Хамзаев
Дилавер

Дилшод ўғли

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг трансмиллий молиявий жиноятларга қарши кураш фаолиятини такомиллаштириш

Ю.ф.д.
Мурод
Караевич
Уразалиев

Алланов Саид-Музаффархон Авазхон уғли

Коррупцияга қарши курашувчи мустақил ваколатли органни ташкил қилишнинг ҳуқуқий асослари: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил

Ю.ф.д., доцент Баходир Исламович Исмаилов

Зокиров Шерзод Илхом ўғли

Прокуратура органларида мурожаатлар билан ишлаш институтини такомиллаштириш масалалари

Ю.ф.д., доцент Фахри Хайдарович Рахимов

Саидов Шохруххон Музаффарович

Ҳуқуқ ижодкорлиги функциясини амалга оширишда прокуратура органлари иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий асослари

Ю.ф.н., профессор Махмуд Камалитдинович Нажимов

Шукуров Изатулло Ҳикматулло ўғли

Гиёҳвандлик моддаларининг ноқонуний муомаласига қарши кураш соҳасида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш

Ю.ф.д., доцент Вахобжон Каримов

 

 

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси
мустақил изланувчилари

 

Мустақил изланувчилар

Диссертация мавзуси

Илмий раҳбари

Арипов
Дилшод Уринбаевич

(DSc)

Суд ҳокимияти ва судьялар мустақиллигини таъминлашнинг назарий ва амалий муаммолари

 

Гафуров
Рустам Бахтиёрович

(PhD)

Экология ва атроф-табиий муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги қонунларнинг ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш

Ю.ф.д., доцент

Фахри Хайдарович Рахимов

Довудова
Дилзода Сулаймоновна
(PhD)

Биринчи инстанция судларида жиноят ишларини юритишда прокурор ваколатларини такомиллаштириш масалалари

Ю.ф.д., доцент
Истам Рустамович Астанов

Зуфарова
Шахноза Марсовна

(PhD)

Совершенствование деятельности правоохранительных органов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности

Ю.ф.д., доцент
Исломбек

Рустамбекович
Рустамбеков

Нигмаджанов
Уйгун Учкунович

(PhD)

Правовые основы деятельности правоохранительных органов по возврату активов

Ю.ф.н., профессор
Умида Абиловна Тухташева

Нодиров
Довурхон Икромович

(PhD)

Прокуратура органларида кадрларни бошқаришнинг ҳуқуқий жиҳатларини такомиллаштириш: миллий ва хорижий тажриба

Ю.ф.д., доцент
Фахри Хайдарович Рахимов

Раджапова
Мухтарам Зиёдуллаевна
(PhD)

Жиноий суд ишларини юритишда прокурор ваколатини таъминлаш: миллий амалиёт ва хорижий тажриба

Ю.ф.д., профессор
Бахтиёр Халилович Пўлатов

Рустамов
Нодирбек Илхомович

(PhD)

Терговга қадар текширув фаолияти устидан прокурор
назоратини такомиллаштириш

Ю.ф.д., профессор
Даврон Мирагзамович

Миразов

Сабиров
Эркинжон Кучкарбаевич
(PhD)

Судлар фаолиятида тааллуқлилик институти ва уни такомиллаштириш масалалари

Ю.ф.д., проф.
Музаффаржон Мусажонович

Мамасиддиқов

Султонов
Ойбек Султонбоевич

(PhD)

Ўзбекистон Республикасида тергов бўлинмалари жиноятларни профилактика қилиш фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари

Ю.ф.д., доцент
Фахри Хайдарович Рахимов

Тошов
Мухаммад Ражабович
(PhD)

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида прокуратура органлари фаолиятини такомиллаштириш

Ю.ф.д., доцент
Истам Рустамович Астанов

Борсиева Замират Хасанбековна

(PhD)

Давлатнинг антикоррупцион сиёсати ва уни прокуратура органлари фаолиятида амалга ошириш

Ю.ф.д., доцент Баходир Исламович Исмаилов

Инаятуллаев Саъдулла Хабибуллаевич

(PhD)

Олий таълим соҳасида коррупцияни олдини олишда прокурор назорати самарадорлигини ошириш масалалари

Ю.ф.д., доцент
Истам Рустамович Астанов

Комилов Авазбек Боқижонович

(PhD)

Тадбиркорларни ҳуқуқий ҳимоя қилишга қаратилган қонунлар ижроси устидан прокурор назоратининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш

Ю.ф.д., профессор

Омонбой Окюлов

Палванов Марат Биембетович

(DSc)

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовые и криминологические аспекты

Ю.ф.д., профессор Миразюсуп Хакимович Рустамбаев

Турдиев Бобир Собирович

(PhD)

Иқтисодиёт соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар бўйича судгача келишув институтини жорий этишнинг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари

Ю.ф.д., доцент Вахобжон Каримов

Тўраев Эгамберди Исмоилович

(PhD)

Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жиноий жазо тизими

Ю.ф.н., доцент

Марат Биембетович Палванов

Шайзаков Шодиёр Ибрагимович

(PhD)

Маъмурий суд ишларини юритишда прокурор иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий асослари: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил

Ю.ф.н. доцент

Эркин Туйғунович Хожиев

Шамсиев Алишер Азаматович

(PhD)

Совершенствование прокурорского надзора за осуществлением досудебного производства органами внутренних дел

Ю.ф.д., профессор Даврон Мирагзамович Миразов

Адилов Бахромбек Кахрамонович

(PhD)

Жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг умумий қоидаларини такомиллаштириш

Ю.ф.д., доцент Икром Фозилов

Алоев Улуғбек Махмудович

(PhD)

Коррупцияга қарши курашишда қонун ҳужжатлари таъсирини баҳолашнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш

Ю.ф.д., доцент

Рахим Расулжонович Хакимов

Сайдалиев Ахмаджон Махмудович

(PhD)

Жазони ижро этувчи субъектлар фаолиятини назорат қилиш тартибини такомиллаштириш

Ю.ф.д., доцент

Бахтиёр Ражабов

Сафаров Тахиржон Баходирович

(PhD)

Ўзбекистон Республикасида суд ислоҳотлари:

айрим назарий ва амалий муаммолар

Ю.ф.д.

Азиз Алишерович Мирзаев

Сафаров Темур 
Уктамович

(PhD)

Вопросы усиления ведомственных мер по противодействию коррупции в Республике Узбекистан

Ю.ф.д., доцент Баходир Исламович Исмаилов